AdminLTELogo
We have female users.

ระบบเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน

PLK2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ระบบเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน

ข้อมูลรายงานตามโรงเรียน
ID ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โรงเรียน วันที่ View
1 นายวรชัย  เพชรหมัด นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล 089-9596-250 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 17 มี.ค. 65
2 เด็กชายอภิชาติ  จำปาจีน นายสมจิตร นาคผู้ 089-9596-250 บ้านสะเดา 17 มี.ค. 65
3 เด็กชายบุญวัชร  บุญอ้น นายสมจิตร นาคผู้ 089-9596-250 บ้านสะเดา 17 มี.ค. 65
4 เด็กหญิงชนกานต์  คำจ่าง นายสมจิตร นาคผู้ 089-9596-250 บ้านสะเดา 17 มี.ค. 65
5 เด็กหญิงสุทธิดา   แซ่ซ่ง นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ 089-9596-250 บ้านโป่งปะ 17 มี.ค. 65
6 นายนพรัตน์  เพียนาม นายศุภณัฐ จันประตูมอญ 089-9596-250 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 17 มี.ค. 65
7 นางสาวนิตยา  ขยันกิจ นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล 089-9596-250 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 17 มี.ค. 65
8 นายธัญธร   อนุศรี นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช 089-9596-250 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 17 มี.ค. 65
9 นายพงศกร  สิทธิวงค์ นางปรียาวดี บัวแก้ว 089-9596-250 บ้านแก่งจูงนาง 17 มี.ค. 65
10 นางสาวสุนิษา  เชียงฉ่ำ นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล 089-9596-250 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 17 มี.ค. 65
11 เด็กชายพชรพล  บัวขำ นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช 089-9596-250 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 17 มี.ค. 65
12 นายกิตติพงศ์   พิมพ์เสนา นายไตรภพ สุเมรุไหว 089-9596-250 บ้านไทรดงยั้ง 17 มี.ค. 65
13 นายณัฐดนัย  ดีอินทร์ นางปรียาวดี บัวแก้ว 089-9596-250 บ้านแก่งจูงนาง 17 มี.ค. 65
14 นายนฤเบศ  พิมเสน นายธนากร วัฒนพรเดชา 089-9596-250 บ้านท่าข้าม 17 มี.ค. 65
15 นางสาวจรวยพร  ทิมเสน นางสาลี่ ศรีชู 089-9596-250 บ้านนาพราน 12 พ.ค. 65
16 นางสาวสร้อย  แขนทอง นายสุริยัน ชัยพันธุ์ 089-9596-250 บ้านเนินมะปราง 17 มี.ค. 65
17 นายนพดล  แจ่มทิม นายเนตร ใจเร็ว 089-9596-250 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 17 มี.ค. 65
18 นายกวีศักดิ์  แตงไทย นายสรณพงศ์ ใยดี 089-9596-250 ราษฎร์อุปถัมภ์ 17 มี.ค. 65
19 นายปุณพิพัฒน์  ผ่องใส นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช 089-9596-250 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 17 มี.ค. 65
20 นายชนาธิป  เรืองวังทอง นายสรณพงศ์ ใยดี 089-9596-250 ราษฎร์อุปถัมภ์ 17 มี.ค. 65
21 นายสมชาย  น้อยชาวนา นายสรณพงศ์ ใยดี 089-9596-250 ราษฎร์อุปถัมภ์ 17 มี.ค. 65
22 เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์มะโน นางเบญจมาศ รัตนประภา 089-9596-250 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 17 มี.ค. 65
23 นางสาวญุคลพรรณ  ทิวาลัย นายสุริยัน ชัยพันธุ์ 089-9596-250 บ้านเนินมะปราง 17 มี.ค. 65
24 เด็กชายนนทกานต์  ชูจิตร์ นายณัฐกิตติ์ ชาวนา 089-9596-250 บ้านเข็ก 17 มี.ค. 65
25 นายจิระติ  บัววังโปร่ง นายเนตร ใจเร็ว 089-9596-250 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 17 มี.ค. 65
26 นายธนกฤต  มาสูงเนิน นางปรียาวดี บัวแก้ว 089-9596-250 บ้านแก่งจูงนาง 17 มี.ค. 65
27 เด็กชายวรุฒ  พวงประดับ นายอาคม มหามาตย์ 089-9596-250 บ้านเนินสะอาด 17 มี.ค. 65
28 เด็กชายธันวา  เพชรรัตน์ นางดวงหทัย รุ่งเรือง 089-9596-250 บ้านเนินไม้แดง 17 มี.ค. 65
29 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรรัตน์ นางดวงหทัย รุ่งเรือง 089-9596-250 บ้านเนินไม้แดง 17 มี.ค. 65
30 เด็กชายณัฐพนธ์  บุญทราหาญ นางปรียาวดี บัวแก้ว 089-9596-250 บ้านแก่งจูงนาง 17 มี.ค. 65
31 เด็กหญิงภตมล  ศรีวอุไร นายชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ 089-9596-250 บ้านหนองกลด 17 มี.ค. 65
32 เด็กหญิงจันทรากาญจน์  กุดภูเขียว นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ 089-9596-250 ศึกษาลัย 17 มี.ค. 65
33 เด็กชายวรโชติ  ทองหมื่นศรี นายอารีย์ ลิ้มตระกูล 089-9596-250 สามัคคีธรรม 17 มี.ค. 65
34 เด็กหญิงอโณทัย  อินทวงศ์ นายจักรกฤษ กราบกราน 089-9596-250 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 17 มี.ค. 65
35 เด็กหญิงสุดาภัทร  สีชมพู นายอดุลย์ แสงโรจน์ 089-9596-250 ประชาสรรค์วิทยา 17 มี.ค. 65
36 เด็กหญิงเมริศา  คำดี นายทนันชัย อินทนาชัย 089-9596-250 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 04 มิ.ย. 65
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กังวาลวาศ นายภิญโญ สุขขำ 089-9596-250 บ้านเจริญผล 17 มี.ค. 65
38 เด็กชายรพีพงศ์  หอมสุวรรณ นายสุริยัน ชัยพันธุ์ 089-9596-250 บ้านเนินมะปราง 17 มี.ค. 65
39 เด็กชายนภาดล  มะโน นายสุริยัน ชัยพันธุ์ 089-9596-250 บ้านเนินมะปราง 17 มี.ค. 65
40 เด็กชายกัปปน์  โฉมหล้า นายสุริยัน ชัยพันธุ์ 089-9596-250 บ้านเนินมะปราง 17 มี.ค. 65
41 เด็กหญิงอุษาวดี  โฉมหล้า นายสุริยัน ชัยพันธุ์ 089-9596-250 บ้านเนินมะปราง 17 มี.ค. 65
42 เด็กหญิงศุภนุช  โจทย์ครบุรี นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา 089-9596-250 บ้านพัฒนาดงน้อย 17 มี.ค. 65
43 เด็กหญิงนันทการต์  พันมาลี นายสรพงษ์ แสงสุข 089-9596-250 บ้านวังโพรง 17 มี.ค. 65
130 เด็กชายชานุวัฒน์  หมอนแพร นางสาวอนุตตรีย์ ดีอุดม 083-9503-162 บ้านไทรดงยั้ง 20 พ.ค. 65
131 เด็กชายอนุชิต  ชูศรี นายภานุกูล บุญมี 086-9361-482 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 02 มิ.ย. 65