AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
02 พฤศจิกายน 2565
11:34:00

โรงเรียนบ้านวังขวัญ เด็กชายอดิศร  พิมพ์์สุวรรณ

ผู้ปกคครองนักเรียนทำเร่ืื่องย้ายนักเรียนไปเรียนกศน.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยโรงเรียนส่งเรื่องไปที่สำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2แล้ว  และครูได้ประสานงานกับททางกศน. คลองหลวงไปอีกครั้งพบว่า นักเรียนไม่ได้ไปเข้าเรียนตามที่ได้ทำเรื่องไว้ และเมื่อครูจะติดต่อไปก็ไม่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพทที่เคยโทรได้ก็ไม่สามารถติดต่อได้ จนถงปัจจุบัน

ผู้ประสานงาน นายขจรศักดิ์ วังคีรี

เบอร์โทรศัพท์ 090-7427-201

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
10 พฤศจิกายน 2565
15:17:04

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

                                       

 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้จัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน เพื่อให้สถานศึกษาได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้กลับเข้ามาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังไฟล์เอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1wa1V_05yBJm6MCvE0xhgvwl3Ezt9TEtY

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน

กรณีการจำหน่ายนักเรียน คือการดำเนินการให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เรียนอยู่ ด้วยหสาเหตุ 5 ประการ ดังนี้ 

                                  1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา 

                                  2. นักเรียนถึงแก่กรรม 

                                  3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนในพื้นที่

                                  4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

                                  5. นักเรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 

ทั้งนี้ ในแต่ละสาเหตุของการจำหน่ายนักเรียน มีแนวปฏิบัติตามลิงค์ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/10X751JLFAKOZ8UXeUeIOcwxeh_RG2cbs

ผู้รายงาน นางณิชาภา สังข์เมือง