AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
24 กันยายน 2565

ผู้ประสานงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 087-4062-822

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
24 กันยายน 2565
13:16:06

การติดตามนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ในวันที่ 22 กันยายน 2565

             นัดพบปะกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนกลับมาเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้า

ผู้รายงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565
16:21:39

การติดตามนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ไม่มาเรียนแล้วเนื่องจากปรึกษากันในครอบแล้วมีค่าใช้จ่ายมาก โรงเรียนจึงพิจารณาแล้วด้วยนักเรียนมีอายุที่เกินเกณฑ์การเรียนขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ dmc  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565   หลักฐานการขอจำหน่ายนักเรียน  https://drive.google.com/drive/folders/1i4D77jQYNdhpeZUPC6IuzfD3kF0h_CYE?usp=sharing


ผู้รายงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565
16:27:39

การส่งต่อนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

จำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ dmc เนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์

ผู้รายงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

10 พฤศจิกายน 2565
16:34:29

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษา และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะส่งนักเรียนเรียนอยู่ในสถานศึกษา ไป ให้สถานศึกษาพิจารณาจาหน่ายนักเรียนโดยการคานวณอายุของนักเรียนที่จาหน่ายจากวัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียนดังกล่าว (เป็นรายบุคคล) กับวัน/เดือน/ปีที่จาหน่ายตามตัวอย่างข้างล่างนี้แล้ว ให้โรงเรียนรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามแบบ พฐ.20/3 และแบบ พฐ.20/4

ผู้รายงาน นางณิชาภา สังข์เมือง