AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
24 กันยายน 2565
13:01:49

โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เด็กหญิงพิชญสินี  ทองสุข

ผู้ประสานงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 087-4062-822

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
24 กันยายน 2565
13:15:15

การติดตามนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ในวันที่ 22 กันยายน 2565

             นัดพบปะกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนกลับมาเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้า

ผู้รายงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

14 มิถุนายน 2566
11:16:37

การติดตามนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

 นัดพบปะกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนไปเรียนต่อ กศน.ในภาคเรียนหน้า

ผู้รายงาน นางรุ่งทิวา นิ่มนงค์