AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
24 กันยายน 2565
13:00:16

โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เด็กชายอนุพงษ์  นาคสวัสดิ์

ผู้ประสานงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 087-4062-822

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
24 กันยายน 2565
13:15:54

การติดตามนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ในวันที่ 22 กันยายน 2565

             นัดพบปะกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนกลับมาเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้า

ผู้รายงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

10 พฤษภาคม 2566
12:18:12

การส่งต่อนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ย้ายไปเรียน กศน. อำเภอวังทอง

ผู้รายงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์