AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
22 พฤศจิกายน 2565
09:03:40

โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น เด็กหญิงรัมภ์รดา  ร่มแสง

ขาดเรียนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 วัน นักเรียนอยู่บ้านตามลำพังกับพี่ชายอายุ 17 ปี โดยมารดาไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด นักเรียนจึงไม่ยอมมาโรงเรียนเพราะไม่มีผู้ปกครองคอยควบคุมดูแล

ผู้ประสานงาน นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์

เบอร์โทรศัพท์ 088-2934-077

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน
22 พฤศจิกายน 2565
09:05:45

การติดตามนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น

ครูได้โทรติดต่อผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัด โดยแจ้งการขาดเรียนให้ผู้ปกครองทราบและได้ไปตามนักเรียนที่บ้าน

ผู้รายงาน นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์