AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
24 กันยายน 2565
15:45:33

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กชายเดชาวัต   พยัคฆวงษ์

เด็กชายเดชาวัต   พยัคฆวงษ์  ชั้น ป.6/2  ไม่มา รร.ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565
สาเหตุที่ไม่มา รร.  นักเรียน และผู้ปกครองให้เหตุผลว่าป่วย  คุณครูได้ทำการติดตาม โดยการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ปกครองเป็นระยะ เเละครูประจำชั้นเดินทางไปตามนักเรียนถึงที่บ้าน

ผู้ประสานงาน นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ 087-3344-180

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน
27 กุมภาพันธ์ 2566
09:47:32

การติดตามนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

ติดตามครั้งที่ 1 เด็กชายเดชาวัต พยัคฆวงษ์  ไม่มาเรียนติดต่อกันเกิน 3 วัน ตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ย. - 3 พ.ย. ครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ดำเนินการติดตาม

พบว่านักเรียนไม่่มา โรงเรียนเนื่องจาก มีภาวะสุขภาพจิต เนื่องด้วยโรคซึมเศร้า


ผู้รายงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

27 กุมภาพันธ์ 2566
09:54:13

การติดตามนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

ติดตามเด็กชายเดชาวัต พยัคฆวงษ์ นักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน โดยครูประจำชั้น

พบว่า นักเรียนยังคงไม่มาเรียน และผู้ปกครองยังไม่สามารถนำนักเรียนมาเรียน เนื่องจากนักเรียนไม่ยอมมาเรียนร่วมกับเพื่อนตามปกติ 

ผู้รายงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

27 กุมภาพันธ์ 2566
09:59:44

การติดตามนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

เด็กชายเดชาวัต  พยัคฆวงษ์  ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยครูประจำชั้นติดตามนักเรียน และรายงานผลการติดตามนักเรียนกับ งานระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน รองผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา

พบว่านักเรียนยังคงไม่มาเรียน

ผู้รายงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

27 กุมภาพันธ์ 2566
10:06:00

การติดตามนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

ติดตาามนักเรียน เด็กชายเดชาวัต  พยัคฆวงษ์  ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน และรวมเเล้วนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน

โดยครั้งนี้ครูประจำชั้นรวมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้ช่วยฝ่ายงานบริหารวิชาการระดับประถมศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

พบว่า เด็กชายยังคงประสงค์ไม่มาเรียนที่โรงเรียน

ผู้รายงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

27 กุมภาพันธ์ 2566
10:17:12

การติดตามนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามนักเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ และนักจิตวิทยา เพื่่อหารือ สอบถาม เเนวทางในการแก้ปัญหา

ผู้รายงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา