AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
27 กุมภาพันธ์ 2566
09:16:10

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กหญิงอรัญญา   เถื่อนวงษ์

เด็กหญิงอรัญญา  เถื่อนวงษ์ มีพฤติกรรมขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน ซึ่งครูที่ปรึกษาดำเนินการติดตามนักเรียนเป็นระยะ

ผู้ประสานงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

เบอร์โทรศัพท์ 096-6935-447

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน