AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
03 กรกฎาคม 2566
14:43:50

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กชายธนวัฒน์  ใจสุข

จากการติดตามเด็กชาย ธนวัฒน์  ใจสุขโดยครูประจำชั้น พบว่านักเรียนไม่อยู่ในพื้นที่นักเรียนติดตามผู้ปกครองไปต่างจังหวัด ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

ผู้ประสานงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

เบอร์โทรศัพท์ 096-6935-447

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน
17 กรกฎาคม 2566
12:04:20

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  อนุญาตให้จำหน่ายนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ที่ ศธ 04102/2138 ลว 13 กรกฏาคม  2566

ผู้รายงาน นางณิชาภา สังข์เมือง