AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
21 สิงหาคม 2566
19:40:48

โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) เด็กชายชัยวัฒน์  ยอดวัด

นักเรียนขาดเรียนนาน เนื่องจากติดตามผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด

ผู้ประสานงาน นายพีระทิวัตถ์ ปูรณ์พิริยะ

เบอร์โทรศัพท์ 089-8399-749

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
21 สิงหาคม 2566
19:43:32

การติดตามนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

ได้ดำเนินการติดตามนักเรียนให้กลับสู่ระบบการศึกษา โดยการประสานงาน ให้คำแนะนำ นักเรียนได้กลับมาเรียนตามปกติ

ผู้รายงาน นายพีระทิวัตถ์ ปูรณ์พิริยะ