AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 กรกฎาคม 2566
11:46:34

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง นายณรงค์ศักดิ์  ทองชั่ง

จากการสอบถามได้ทราบข่าวว่าได้หนีไปกับผู้ปกครอง ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

ผู้ประสานงาน นายสาธิต ทองศรี

เบอร์โทรศัพท์ 099-6841-599

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน
17 กรกฎาคม 2566
12:00:56

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

                                       

กรณีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน หยุดเรียนต่อเนื่องเป็นเวลานาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้จัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน เพื่อให้สถานศึกษาได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้กลับเข้ามาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังไฟล์เอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1wa1V_05yBJm6MCvE0xhgvwl3Ezt9TEtY

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน

กรณีการจำหน่ายนักเรียน คือการการดำเนินการให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เรียนอยู่ ด้วยหสาเหตุ 5 ประการ ดังนี้  1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา 

                                  2. นักเรียนถึงแก่กรรม 

                                  3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนในพื้นที่

                                  4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

                                  5. นักเรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 

ทั้งนี้ ในแต่ละสาเหตุของการจำหน่ายนักเรียน มีแนวปฏิบัติตามลิงค์ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/10X751JLFAKOZ8UXeUeIOcwxeh_RG2cbs

ผู้รายงาน นางณิชาภา สังข์เมือง