AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
24 กันยายน 2565
12:58:07

โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เด็กชายศุภสิทธิ์  ผิวอ่อน

ผู้ประสานงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 087-4062-822

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
24 กันยายน 2565
13:16:30

การติดตามนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ในวันที่ 22 กันยายน 2565

             นัดพบปะกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนกลับมาเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้า

ผู้รายงาน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์

14 มิถุนายน 2566
11:11:55

การติดตามนักเรียน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

จำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ dmc เนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์

ผู้รายงาน นางรุ่งทิวา นิ่มนงค์