AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
24 กันยายน 2565
13:14:14

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กหญิงปัณณพร   สาพันธ์

เด็กหญิงปัณณพร  สาพันธ์  ชั้น ม.2/2 ไม่มา รร.ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
สาเหตุที่ไม่มา รร. ไปอยู่ต่างจังหวัดกับแม่  คุณครูประจำชั้นได้ทำการติดตามโดยการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ปกครองเป็นระยะ

ผู้ประสานงาน นางสาวจินดารัตน์ วรยศ

เบอร์โทรศัพท์ 082-4804-923

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน