AdminLTELogo

พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

ข้อมูล การติดตามนักเรียน
ID ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โรงเรียน วันที่ Action
2 เด็กหญิงตรีชฎา  จันทรา นายนนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ 086-9316-230 วัดบางกระทุ่ม 21 ก.ย. 65
13 เด็กหญิงวรัญญา  เกตุทอง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
12 เด็กหญิงพิชชาอร  คชมาก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
11 เด็กหญิงพิชญสินี  ทองสุข นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
10 เด็กหญิงหทัยชนก  หล้าคำภา นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
9 เด็กหญิงธัชนก  สังคีต นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
8 เด็กชายอนุพงษ์  นาคสวัสดิ์ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
7 นายณัฐพล  เนตรขำ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
6 เด็กหญิงภาวิตา  ทองบุญ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
5 เด็กชายศุภสิทธิ์  ผิวอ่อน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
4 เด็กหญิงชุติมา  เหลืองกระโทก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
3 เด็กชายณัฐพล  เขียวกรุง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
17 เด็กชายฐิติศักดิ์  สีโกทา นายอรรถพงษ์ จันทะเดช 094-0589-026 บ้านท่าข้าม 19 ต.ค. 65
20 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมูล นายขจรศักดิ์ วังคีรี 090-7427-201 บ้านวังขวัญ 02 พ.ย. 65
19 นางสาวรติรส   จันทราช นายขจรศักดิ์ วังคีรี 090-7427-201 บ้านวังขวัญ 02 พ.ย. 65
20 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมูล นายขจรศักดิ์ วังคีรี 090-7427-201 บ้านวังขวัญ 02 พ.ย. 65
17 เด็กชายฐิติศักดิ์  สีโกทา นายอรรถพงษ์ จันทะเดช 094-0589-026 บ้านท่าข้าม 19 ต.ค. 65
16 เด็กหญิงพัณณิตา   ทับทิม นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา 099-0187-990 บ้านเนินมะปราง 24 ก.ย. 65
18 เด็กชายอดิศร  พิมพ์์สุวรรณ นายขจรศักดิ์ วังคีรี 090-7427-201 บ้านวังขวัญ 02 พ.ย. 65
7 นายณัฐพล  เนตรขำ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
4 เด็กหญิงชุติมา  เหลืองกระโทก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
4 เด็กหญิงชุติมา  เหลืองกระโทก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
7 นายณัฐพล  เนตรขำ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
24 เด็กหญิงชนิตา  คนพิทักษ์ นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
23 เด็กชายอธิฐาน  ทวนเงิน นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
23 เด็กชายอธิฐาน  ทวนเงิน นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
23 เด็กชายอธิฐาน  ทวนเงิน นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
22 เด็กชายอมร  สังข์สี นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
21 เด็กหญิงซานีญา  แปะโพระ นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
27 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ร่มแสง นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ 088-2934-077 บ้านหนองขมิ้น 22 พ.ย. 65
26 เด็กชายชัยฉัตร  สาลีอัต นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ 088-2934-077 บ้านหนองขมิ้น 22 พ.ย. 65
16 เด็กหญิงพัณณิตา   ทับทิม นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา 099-0187-990 บ้านเนินมะปราง 24 ก.ย. 65
2 เด็กหญิงตรีชฎา  จันทรา นายนนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ 086-9316-230 วัดบางกระทุ่ม 21 ก.ย. 65
15 เด็กชายเดชาวัต   พยัคฆวงษ์ นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ 087-3344-180 บ้านเนินมะปราง 24 ก.ย. 65
15 เด็กชายเดชาวัต   พยัคฆวงษ์ นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ 087-3344-180 บ้านเนินมะปราง 24 ก.ย. 65
15 เด็กชายเดชาวัต   พยัคฆวงษ์ นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ 087-3344-180 บ้านเนินมะปราง 24 ก.ย. 65
15 เด็กชายเดชาวัต   พยัคฆวงษ์ นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ 087-3344-180 บ้านเนินมะปราง 24 ก.ย. 65
15 เด็กชายเดชาวัต   พยัคฆวงษ์ นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ 087-3344-180 บ้านเนินมะปราง 24 ก.ย. 65
21 เด็กหญิงซานีญา  แปะโพระ นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
23 เด็กชายอธิฐาน  ทวนเงิน นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 18 พ.ย. 65
35 เด็กชายศรายุทธ  ไต่จันทร์ นายธราเทพ บุตรอินทร์ 064-4683-056 บ้านแก่งจูงนาง 01 มิ.ย. 66
13 เด็กหญิงวรัญญา  เกตุทอง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
12 เด็กหญิงพิชชาอร  คชมาก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
6 เด็กหญิงภาวิตา  ทองบุญ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
5 เด็กชายศุภสิทธิ์  ผิวอ่อน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
3 เด็กชายณัฐพล  เขียวกรุง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
11 เด็กหญิงพิชญสินี  ทองสุข นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
9 เด็กหญิงธัชนก  สังคีต นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ 087-4062-822 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 24 ก.ย. 65
43 นายณรงค์ศักดิ์  ทองชั่ง นายสาธิต ทองศรี 099-6841-599 วัดสุพรรณพนมทอง 17 ก.ค. 66
42 เด็กชายกฤษณะ  แสงอรุณ นายสาธิต ทองศรี 099-6841-599 วัดสุพรรณพนมทอง 17 ก.ค. 66
41 นายณรงค์ศักดิ์  ทองชั่ง นายสาธิต ทองศรี 099-6841-599 วัดสุพรรณพนมทอง 17 ก.ค. 66
40 เด็กชายกฤษณะ  แสงอรุณ นายสาธิต ทองศรี 099-6841-599 วัดสุพรรณพนมทอง 17 ก.ค. 66
39 เด็กชายธนวัฒน์  ใจสุข นางสาวกวิศญาร์ อินสา 096-6935-447 บ้านเนินมะปราง 03 ก.ค. 66
48 เด็กชายชัยวัฒน์  ยอดวัด นายพีระทิวัตถ์ ปูรณ์พิริยะ 089-8399-749 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 21 ส.ค. 66