AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
21:27:42

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย เด็กหญิงศุภนุช  โจทย์ครบุรี

ย้ายไปเรียน ร.ร.เทศบาล 5 วัดพันปี พิษณุโลก เมื่อ 26 ต.ค..64

ผู้ประสานงาน นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง