AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
20:20:07

โรงเรียนบ้านเข็ก เด็กชายนนทกานต์  ชูจิตร์

ผู้ปกครองย้ายครอบครัวไปจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน นายณัฐกิตติ์ ชาวนา

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง