AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
21:25:54

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กหญิงอุษาวดี  โฉมหล้า

ย้ายไปเรียน ร.ร.สรรพาวุธวิทยา สมุทราปราการ เมื่อ 27 ต.ค.64

ผู้ประสานงาน นายสุริยัน ชัยพันธุ์

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง