AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
21:16:53

โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา เด็กหญิงสุดาภัทร  สีชมพู

ย้ายไปเรียน ร.ร.มารดานฤมล สมุทรปราการ เมื่อ 2 พ.ย.64

ผู้ประสานงาน นายอดุลย์ แสงโรจน์

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง