AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
18:34:11

โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) เด็กชายพชรพล  บัวขำ

เรียนจบ 9 เม.ย.64

ผู้ประสานงาน นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง