AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
15:02:06

โรงเรียนบ้านสะเดา เด็กชายอภิชาติ  จำปาจีน

ส่งต่อเข้าเรียน รร.หนองพระพิทยา

ผู้ประสานงาน นายสมจิตร นาคผู้

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
18 มีนาคม 2565
15:20:13

การส่งต่อนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดา

ส่งต่อเข้าเรียน รร.หนองพระพิทยา

ผู้รายงาน นายสมจิตร นาคผู้