AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
20:23:04

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง นายธนกฤต  มาสูงเนิน

เรียนจบ 9 เม.ย.64

ผู้ประสานงาน นางปรียาวดี บัวแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง