AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
20:13:47

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ นายสมชาย  น้อยชาวนา

เรียนจบ 9 เม.ย.64

ผู้ประสานงาน นายสรณพงศ์ ใยดี

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง