AdminLTELogo

พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

ข้อมูล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ID ชื่อ นามสกุล ผู้ประสานงาน โรงเรียน โทรศัพท์ วันที่ Action
1 เด็กหญิงชนกานต์ คำจ่าง นายสิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์ ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 097-1976-523 19 ก.ย. 65
2 เด็กหญิงตรีชฎา จันทรา นายนนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ วัดบางกระทุ่ม 086-9316-230 21 ก.ย. 65
3 เด็กชายณัฐพล เขียวกรุง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
4 เด็กหญิงชุติมา เหลืองกระโทก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
5 เด็กชายศุภสิทธิ์ ผิวอ่อน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
6 เด็กหญิงภาวิตา ทองบุญ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
7 นายณัฐพล เนตรขำ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
8 เด็กชายอนุพงษ์ นาคสวัสดิ์ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
9 เด็กหญิงธัชนก สังคีต นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
10 เด็กหญิงหทัยชนก หล้าคำภา นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
11 เด็กหญิงพิชญสินี ทองสุข นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
12 เด็กหญิงพิชชาอร คชมาก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
13 เด็กหญิงวรัญญา เกตุทอง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
18 เด็กชายอดิศร พิมพ์์สุวรรณ นายขจรศักดิ์ วังคีรี บ้านวังขวัญ 090-7427-201 02 พ.ย. 65
20 เด็กชายพีรพัฒน์ พรมมูล นายขจรศักดิ์ วังคีรี บ้านวังขวัญ 090-7427-201 02 พ.ย. 65
42 เด็กชายกฤษณะ แสงอรุณ นายสาธิต ทองศรี วัดสุพรรณพนมทอง 099-6841-599 17 ก.ค. 66
43 นายณรงค์ศักดิ์ ทองชั่ง นายสาธิต ทองศรี วัดสุพรรณพนมทอง 099-6841-599 17 ก.ค. 66
45 เด็กชายสุรพงษ์ อ้นชาวนา นางจุรีรัตน์ มีเพชร วัดสุพรรณพนมทอง 086-9392-464 11 ส.ค. 66
46 เด็กชายอติวิชญ์ หมื่นวงษ์ นางจุรีรัตน์ มีเพชร วัดสุพรรณพนมทอง 086-9392-464 11 ส.ค. 66
47 เด็กชายพีรวัฒน์ สีชมพู นางจุรีรัตน์ มีเพชร วัดสุพรรณพนมทอง 086-9392-464 11 ส.ค. 66
48 เด็กชายชัยวัฒน์ ยอดวัด นายพีระทิวัตถ์ ปูรณ์พิริยะ คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 089-8399-749 21 ส.ค. 66
49 เด็กชายธนากร รอดกสิกรรม นางสาวจันทิมา บุญเปรื่อง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 086-7916-967 21 ส.ค. 66
50 เด็กหญิงจีรนันท์ รอดกสิกรรม นางสาวยุพารัตน์ อินเพลิน คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 080-8231-209 21 ส.ค. 66
51 เด็กชายชลกร แต่งโสภา นางพรพิมล แช่มช้อย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 083-1610-028 21 ส.ค. 66