AdminLTELogo

พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

ข้อมูล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ID ชื่อ นามสกุล ผู้ประสานงาน โรงเรียน โทรศัพท์ วันที่ Action
1 นายวรชัย เพชรหมัด นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 089-9596-250 17 มี.ค. 65
2 เด็กชายอภิชาติ จำปาจีน นายสมจิตร นาคผู้ บ้านสะเดา 089-9596-250 17 มี.ค. 65
3 เด็กชายบุญวัชร บุญอ้น นายสมจิตร นาคผู้ บ้านสะเดา 089-9596-250 17 มี.ค. 65
4 เด็กหญิงชนกานต์ คำจ่าง นายสมจิตร นาคผู้ บ้านสะเดา 089-9596-250 17 มี.ค. 65
5 เด็กหญิงสุทธิดา แซ่ซ่ง นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ บ้านโป่งปะ 089-9596-250 17 มี.ค. 65
6 นายนพรัตน์ เพียนาม นายศุภณัฐ จันประตูมอญ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
7 นางสาวนิตยา ขยันกิจ นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 089-9596-250 17 มี.ค. 65
8 นายธัญธร อนุศรี นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 089-9596-250 17 มี.ค. 65
9 นายพงศกร สิทธิวงค์ นางปรียาวดี บัวแก้ว บ้านแก่งจูงนาง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
10 นางสาวสุนิษา เชียงฉ่ำ นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 089-9596-250 17 มี.ค. 65
11 เด็กชายพชรพล บัวขำ นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 089-9596-250 17 มี.ค. 65
12 นายกิตติพงศ์ พิมพ์เสนา นายไตรภพ สุเมรุไหว บ้านไทรดงยั้ง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
13 นายณัฐดนัย ดีอินทร์ นางปรียาวดี บัวแก้ว บ้านแก่งจูงนาง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
14 นายนฤเบศ พิมเสน นายธนากร วัฒนพรเดชา บ้านท่าข้าม 089-9596-250 17 มี.ค. 65
15 นางสาวจรวยพร ทิมเสน นางสาลี่ ศรีชู บ้านนาพราน 089-9596-250 12 พ.ค. 65
16 นางสาวสร้อย แขนทอง นายสุริยัน ชัยพันธุ์ บ้านเนินมะปราง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
17 นายนพดล แจ่มทิม นายเนตร ใจเร็ว ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 089-9596-250 17 มี.ค. 65
18 นายกวีศักดิ์ แตงไทย นายสรณพงศ์ ใยดี ราษฎร์อุปถัมภ์ 089-9596-250 17 มี.ค. 65
19 นายปุณพิพัฒน์ ผ่องใส นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 089-9596-250 17 มี.ค. 65
20 นายชนาธิป เรืองวังทอง นายสรณพงศ์ ใยดี ราษฎร์อุปถัมภ์ 089-9596-250 17 มี.ค. 65
21 นายสมชาย น้อยชาวนา นายสรณพงศ์ ใยดี ราษฎร์อุปถัมภ์ 089-9596-250 17 มี.ค. 65
22 เด็กหญิงสิริวิมล วงษ์มะโน นางเบญจมาศ รัตนประภา วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 089-9596-250 17 มี.ค. 65
23 นางสาวญุคลพรรณ ทิวาลัย นายสุริยัน ชัยพันธุ์ บ้านเนินมะปราง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
24 เด็กชายนนทกานต์ ชูจิตร์ นายณัฐกิตติ์ ชาวนา บ้านเข็ก 089-9596-250 17 มี.ค. 65
25 นายจิระติ บัววังโปร่ง นายเนตร ใจเร็ว ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 089-9596-250 17 มี.ค. 65
26 นายธนกฤต มาสูงเนิน นางปรียาวดี บัวแก้ว บ้านแก่งจูงนาง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
27 เด็กชายวรุฒ พวงประดับ นายอาคม มหามาตย์ บ้านเนินสะอาด 089-9596-250 17 มี.ค. 65
28 เด็กชายธันวา เพชรรัตน์ นางดวงหทัย รุ่งเรือง บ้านเนินไม้แดง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
29 เด็กหญิงเพชรลดา เพชรรัตน์ นางดวงหทัย รุ่งเรือง บ้านเนินไม้แดง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
30 เด็กชายณัฐพนธ์ บุญทราหาญ นางปรียาวดี บัวแก้ว บ้านแก่งจูงนาง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
31 เด็กหญิงภตมล ศรีวอุไร นายชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ บ้านหนองกลด 089-9596-250 17 มี.ค. 65
32 เด็กหญิงจันทรากาญจน์ กุดภูเขียว นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ศึกษาลัย 089-9596-250 17 มี.ค. 65
33 เด็กชายวรโชติ ทองหมื่นศรี นายอารีย์ ลิ้มตระกูล สามัคคีธรรม 089-9596-250 17 มี.ค. 65
34 เด็กหญิงอโณทัย อินทวงศ์ นายจักรกฤษ กราบกราน บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 089-9596-250 17 มี.ค. 65
35 เด็กหญิงสุดาภัทร สีชมพู นายอดุลย์ แสงโรจน์ ประชาสรรค์วิทยา 089-9596-250 17 มี.ค. 65
36 เด็กหญิงเมริศา คำดี นายทนันชัย อินทนาชัย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 089-9596-250 04 มิ.ย. 65
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กังวาลวาศ นายภิญโญ สุขขำ บ้านเจริญผล 089-9596-250 17 มี.ค. 65
38 เด็กชายรพีพงศ์ หอมสุวรรณ นายสุริยัน ชัยพันธุ์ บ้านเนินมะปราง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
39 เด็กชายนภาดล มะโน นายสุริยัน ชัยพันธุ์ บ้านเนินมะปราง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
40 เด็กชายกัปปน์ โฉมหล้า นายสุริยัน ชัยพันธุ์ บ้านเนินมะปราง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
41 เด็กหญิงอุษาวดี โฉมหล้า นายสุริยัน ชัยพันธุ์ บ้านเนินมะปราง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
42 เด็กหญิงศุภนุช โจทย์ครบุรี นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา บ้านพัฒนาดงน้อย 089-9596-250 17 มี.ค. 65
43 เด็กหญิงนันทการต์ พันมาลี นายสรพงษ์ แสงสุข บ้านวังโพรง 089-9596-250 17 มี.ค. 65
131 เด็กชายอนุชิต ชูศรี นายภานุกูล บุญมี ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 086-9361-482 02 มิ.ย. 65