AdminLTELogo

พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

ข้อมูล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ID ชื่อ นามสกุล ผู้ประสานงาน โรงเรียน โทรศัพท์ วันที่ Action
1 เด็กหญิงชนกานต์ คำจ่าง นายสิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์ ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 097-1976-523 19 ก.ย. 65
2 เด็กหญิงตรีชฎา จันทรา นายนนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ วัดบางกระทุ่ม 086-9316-230 21 ก.ย. 65
3 เด็กชายณัฐพล เขียวกรุง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
4 เด็กหญิงชุติมา เหลืองกระโทก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
5 เด็กชายศุภสิทธิ์ ผิวอ่อน นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
6 เด็กหญิงภาวิตา ทองบุญ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
7 นายณัฐพล เนตรขำ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
8 เด็กชายอนุพงษ์ นาคสวัสดิ์ นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
9 เด็กหญิงธัชนก สังคีต นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
10 เด็กหญิงหทัยชนก หล้าคำภา นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
11 เด็กหญิงพิชญสินี ทองสุข นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
12 เด็กหญิงพิชชาอร คชมาก นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
13 เด็กหญิงวรัญญา เกตุทอง นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 087-4062-822 24 ก.ย. 65
18 เด็กชายอดิศร พิมพ์์สุวรรณ นายขจรศักดิ์ วังคีรี บ้านวังขวัญ 090-7427-201 02 พ.ย. 65
20 เด็กชายพีรพัฒน์ พรมมูล นายขจรศักดิ์ วังคีรี บ้านวังขวัญ 090-7427-201 02 พ.ย. 65