AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
11 สิงหาคม 2566
09:10:58

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง เด็กชายสุรพงษ์  อ้นชาวนา

ขาดเรียนต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ

ผู้ประสานงาน นางจุรีรัตน์ มีเพชร

เบอร์โทรศัพท์ 086-9392-464

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง