AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
21:14:40

โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เด็กหญิงอโณทัย  อินทวงศ์

ย้ายไปเรียน ร.ร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส นครศรีธรรมราช เมื่อ 22 ต.ค.64

ผู้ประสานงาน นายจักรกฤษ กราบกราน

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง