AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
21:12:40

โรงเรียนสามัคคีธรรม เด็กชายวรโชติ  ทองหมื่นศรี

ย้ายไปเรียน ร.ร. เอ.เจ เนินมะปราง พิษณุโลก เมื่อ 1 พ.ย.64

ผู้ประสานงาน นายอารีย์ ลิ้มตระกูล

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง