AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
27 กุมภาพันธ์ 2566
09:20:11

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ราชานนท์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ราชานนท์ มีพฤติกรรมขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน ซึ่งครูที่ปรึกษาดำเนินการติดตามนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ผู้ประสานงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

เบอร์โทรศัพท์ 096-6935-447

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน