AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
21:02:10

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง เด็กชายธันวา  เพชรรัตน์

กลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิม

ผู้ประสานงาน นางดวงหทัย รุ่งเรือง

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง