AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
02 มิถุนายน 2565
16:07:20

โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เด็กชายอนุชิต  ชูศรี

เนื่องจากนักเรียนไม่มาเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน ครูประจำชั้นจึงออกติดตามนักเเรียนที่บ้าน ครั้งแรกวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ไม่พบตัวนักเรียนอยู่บ้าน ปู่ของนักเรียนที่อยู่ข้างบ้านให้ข้อมูลว่าผู้ปกครองพานักเรียนไปทำงานด้วย โรงเรียนจึงนำใบเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนเซ็นรับทราบ ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 พาคุณครูไปพบผู้ปกครองนักเรียน ทราบว่านักเรียนติดตามพ่อและแม่เลี้ยงไปทำงานที่ต่างจังหวัดจึงโทรศัพท์ติดต่อกับแม่เลี้ยงของนักเรียน แม่เลี้ยงของนักเรียนแจ้งกับทางโรงเรียนว่าขอให้นักเรียนหยุดเรียน 1 ปีการศึกษา โรงเรียนนำใบเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนเซ็นรับทราบเป็นครั้งที่ 2

ผู้ประสานงาน นายภานุกูล บุญมี

เบอร์โทรศัพท์ 086-9361-482

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
04 มิถุนายน 2565
16:14:57

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

เรียน อาจารย์ภานุกูล บุญมี

กรณีนักเรียนอายุต่ากว่า 15 ปี

นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษาท่านใดขาดเรียนนาน โดยท่ีนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจจะไปทางานต่างถิ่น หรือไปอาศัยอยู่กับผู้ปกครองต่างถิ่นให้ครูที่ปรึกษา นำหนังสือการรับรองการไม่มี ตัวตน (บค.27) ให้ผู้ปกครองท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กานัน) ในพื้นท่ีของนักเรียนลงชื่อรับรอง แล้วนาส่ง ที่งานทะเบียนนักเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป หรือถ้านักเรียนประสงค์จะย้ายสถานศึกษาให้นักเรียนนำ ผู้ปกครองมาติดต่อขอย้ายท่ีงานทะเบียนนักเรียน

แนวปฏิบัติกรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน

1 เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 7 วันในหนึ่งเดือนให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองนําเด็กมาเข้าเรียนโดยพลัน (แบบ พฐ.17)

2 ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือแล้ว ให้สถานศึกษารายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ พฐ.17/1)

3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตรวจสอบ

ผู้รายงาน นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ

04 มิถุนายน 2565
16:20:52

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

เรียน อาจารย์ภานุกูล บุญมี

กรณีนักเรียนอายุต่ากว่า 15 ปี

นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษาท่านใดขาดเรียนนาน โดยท่ีนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนท่ี ซึ่งอาจจะไปทางานต่างถิ่น หรือไปอาศัยอยู่กับผู้ปกครองต่างถิ่นให้ครูที่ปรึกษา นาหนังสือการรับรองการไม่มี ตัวตน (บค.27) ให้ผู้ปกครองท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กานัน) ในพื้นท่ีของนักเรียนลงชื่อรับรอง แล้วนาส่ง ที่งานทะเบียนนักเรียน เพื่อดาเนินการต่อไป หรือถ้านักเรียนประสงค์จะย้ายสถานศึกษาให้นักเรียนนา ผู้ปกครองมาติดต่อขอย้ายท่ีงานทะเบียนนักเรียน 

แนวปฏิบัติกรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน

1 เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 7 วันในหนึ่งเดือนให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองนําเด็กมาเข้าเรียนโดยพลัน (แบบ พฐ.17)

2 ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือแล้ว ให้สถานศึกษารายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ พฐ.17/1)

3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตรวจสอบ

ผู้รายงาน นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ