AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
20 พฤษภาคม 2565
11:23:11

โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง เด็กชายชานุวัฒน์  หมอนแพร

นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 4 วัน 

ผู้ประสานงาน นางสาวอนุตตรีย์ ดีอุดม

เบอร์โทรศัพท์ 083-9503-162

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน
20 พฤษภาคม 2565
16:18:18

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

ให้คุณครูประจำชั้น สืบหาสาเหตุและติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อหาสาเหตุของการขาดเรียน  และรายงานมายังเขตพื้นที่ เพื่อหาแนวทางติดตามช่วยเหลือ ต่อไป


ผู้รายงาน บุญญดา วงศ์สุวคันธ

22 พฤษภาคม 2565
10:08:51

การติดตามนักเรียน โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

ได้ดำเนินการติดตาม พบผู้ปกครองแล้ว สาเหตุเนื่องจากผู้ปกครองไม่สามาตรจัดการให้หลานมาเรียนไม่ได้ และได้ประสานให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาเรียนในอาทิตย์ถัดไป

ผู้รายงาน นางสาวอนุตตรีย์ ดีอุดม

04 มิถุนายน 2565
16:39:03

การติดตามนักเรียน โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2

กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน
1 .เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 7 วันในหนึ่งเดือนให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองนําเด็กมาเข้าเรียนโดยพลัน (แบบ พฐ.17)
2 .ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือแล้ว ให้สถานศึกษารายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ พฐ.17/1)
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียน หรือดําเนินการตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ผู้รายงาน นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ