AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
19 กันยายน 2565
12:43:39

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง เด็กหญิงชนกานต์   คำจ่าง

นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามแล้ว แต่นักเรียนก็ยังไม่มาเรียน

ผู้ประสานงาน นายสิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์

เบอร์โทรศัพท์ 097-1976-523

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง