AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
14:53:06

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) นายวรชัย  เพชรหมัด

ไปเรียนต่อ รร.สันทรายวิทยาคม

ผู้ประสานงาน นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง